Pracownia Edukacyjna

Terapia szyta na miarę potrzeb Twojego dziecka

TERAPIE

Terapia logopedyczna

Terapia logopedyczna ma na celu usprawnienie funkcji komunikacyjnej poprzez stopniowe korygowanie zakłóceń występujących podczas porozumiewania się. Terapia poprzedzona jest wywiadem, obserwacją oraz przeprowadzeniem specjalistycznych testów. Na tej podstawie logopeda stawia diagnozę i opracowuje program usprawniania.

Cele terapii:

 • usprawnienie motoryki narządów mowy,
 • korygowanie wad wymowy,
 • poprawienie jakości funkcji językowej, oddechowej, fonacyjnej,
 • rozbudowanie zasobu słownictwa czynnego i biernego,
 • wypracowanie alternatywnych zachowań komunikacyjnych.

Wskazania:

 •  autyzm,
 • mózgowe porażenie dziecięce,
 • rozszczep wargi i podniebienia,
 • jąkanie,
 • niedosłuch,
 • niepełnosprawność złożona,
 • wady wymowy,
 • opóźniony rozwój mowy,

dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia.

Terapia miofunkcjonalna

W terapii miofunkcjonalnej oprócz prawidłowego połykania duży nacisk kładziony jest na prawidłową pozycję spoczynkową języka, która nierzadko jest wadliwa. 

 

Cele terapii:

Korygowanie zaburzeń w zakresie

 

Terapia miofunkcjonalna to rozwiązanie dla dzieci i osób dorosłych, u których zauważa się:

 • nieprawidłowy sposób oddychania;
 • chrapanie;
 • bezdechy;
 • napięcia w obrębie aparatu artykulacyjnego;
 • nieprawidłową wymowę;
 • wady zgryzu.

 

To również dobra opcja dla osób po operacji usunięcia migdałka, aby zdobyć umiejętność prawidłowego oddychania przez nos.

Kinesiotaping logopedyczny

Kinesiotaping logopedyczny ma szerokie zastosowanie w terapii wielu zaburzeń mowy oraz daje możliwość dodatkowego wsparcia oraz wzmocnienia efektów terapeutycznych. 

Metoda ma na celu wspomaganie funkcjonowania mięśni twarzy biorących udział w artykulacji głosek.

Kinesiotaping logopedyczny możemy stosować w terapii dzieci i dorosłych z takimi zaburzeniami jak:

· dysfonia,

· dysfagia,

· dyzartria,

· porażenie nerwu twarzowego,

· porażenie nerwu trójdzielnego,

· zaburzenia i zapalenia stawów skroniowo-żuchwowych,

· bruksizm,

· obniżone napięcie mięśni w obszarze ustno-twarzowym,

· rozszczep warg,

· nawykowe oddychanie ustami.

EEG- biofeedback

EEG Biofeedback jest to skuteczna metoda terapeutyczna zwiększająca skuteczność funkcjonowania naszego mózgu.
Jest metodą nieinwazyjną. Celem treningu jest osiągnięcie takiego stanu mózgu, aby wytworzyć i utrwalić odpowiedni, nowy wzorzec reagowania. Zoptymalizować pracę mózgu tak, by będąc w stanie relaksacji uzyskać umiejętność pełnej koncentracji.

 


EEG Biofeedback można stosować u dzieci w wieku powyżej 3 lat, młodzieży i dorosłych.

Celem sesji treningowych między innymi jest:

-poprawienie pamięci i koncentracji uwagi,

-wyciszenie, relaksacja,

-zmniejszenie napięcia emocjonalnego,

– opanowanie lęku, stresu,

– poprawa funkcji poznawczych, intelektualnych, emocjonalnych,

– poprawa koordynacji wzrokowo-ruchowej,

– wzrost motywacji do działania i uczenia się,

– wpływa pozytywnie na ogólne funkcjonowanie.

Neuroflow Aktywny trening słuchowy

Jest jednym z nielicznych treningów wyższych funkcji słuchowych opracowanym na podstawie najnowszych osiągnięciach naukowych z tej dziedziny. Program ćwiczeń pozwala na dostosowanie ich tempa oraz stopnia trudności do potrzeb dziecka
i możliwości rodziców – trening prowadzony może być w domu pacjenta, pod kontrolą rodzica lub w gabinecie terapeuty.
 Stopień trudności zadań dostosowywany jest do możliwości dziecka i zmienia się w sposób adaptacyjny, tak aby zadanie nie było zbyt łatwe, ani zbyt trudne. Trening słuchowy składa się z modułów, które odpowiadają potrzebom każdego z typów klinicznych zaburzeń przetwarzania słuchowego. Program jest dostosowany do kilku poziomów rozwojowych,
od wieku przedszkolnego do młodzieży.

 

Jeżeli Twoje dziecko ma trudności:

 • w skupieniu uwagi
 • w nauce, pisaniu i czytaniu, w nauce języków obcych
 • z rozumieniem mowy, gdy w otoczeniu jest szum, gwar lub hałas
 • z rozumieniem dłuższych lub złożonych poleceń ustnych
 • prosi często o powtórzenie pytania lub wypowiedzi
 • często sprawia wrażenie nieobecnego

chorowało na przewlekłe wysiękowe zapalenia ucha środkowego lub na ostre zapalenia ucha, miało przerośnięty migdałek gardłowych

Tyfloterapia

polega na usprawnianiu wzroku, tj. rozwijaniu umiejętności posługiwania się nim, a tym samym– efektywniejszemu wykorzystywaniu widzenia w codziennym funkcjonowaniu dziecka z uszkodzonym wzrokiem.

Rehabilitacja wzroku, która zawsze powinna być poprzedzona diagnozą funkcjonalną, obejmuje swym zakresem przede wszystkim:

 • stymulowanie widzenia
 • pobudzanie patrzenia
 • rozwijanie podstawowych sprawności związanych z kontrolowaniem ruchów gałek ocznych
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej i wzrokowo- słuchowej
 • kształtowanie pojęć
 • usprawnianie pamięci wzrokowej

 

Rehabilitacja widzenia nie polega jedynie na usprawnianiu funkcjonalnego widzenia, lecz również na stymulowaniu zmysłu wzroku przy jednoczesnym włączeniu procesów psychicznych: motywacji, woli, uczuć, decyzji, a także aktywności

Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna (inaczej nazywana zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi) jest przeznaczona dla dzieci i młodzieży
ze stwierdzonymi deficytami w zakresie funkcji percepcyjno-motorycznych, które powodują trudności w czytaniu, pisaniu czy nauce matematyki. Z jednej strony polega na usprawnianiu z pomocą terapeuty zaburzonych funkcji, a z drugiej
– doskonaleniu tych funkcji, które są dobrze rozwinięte.

Taka terapia zawsze dobierana jest do potrzeb dziecka, które wcześniej zostało poddane diagnozie psychologiczno
-pedagogicznej i któremu została wystawiona odpowiednia opinia. Są to głównie dzieci:

 • przedszkolne i wczesnoszkolne, u których zdiagnozowano ryzyko dysleksji,
 • rozwijające się nieharmonijnie,
 • z trudnościami z koncentracją uwagi i zapamiętywaniem,
 • z problemami dotyczącymi lateralizacji,
 • z zaburzeniami integracji sensorycznej,
 • mające obniżony poziom umiejętności manualnych i grafomotorycznych,
 • przejawiające trudności w zakresie orientacji przestrzennej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej.

Metoda Tomatisa

to naturalny sposób stymulacji neurosensorycznej. Stosowane w niej programy słuchowe modyfikują muzykę i głos w czasie rzeczywistym, tak by zainteresować mózg i rozwijać zdolności motoryczne, emocjonalne i poznawcze. 

 

Uczenie się i komunikowanie z innymi to procesy, które mogą się wydawać banalne, gdyż są czymś bardzo naturalnym
dla większości z nas. Jednak dla co dziesiątej osoby stanowi to poważny problem, z którym musi zmagać się na co dzień.
Częstą przyczyną są tutaj trudności z prawidłowym przetwarzaniem informacji sensorycznych. W takim wypadku mówimy
o zaburzeniach słuchania (uwagi słuchowej).

 

Gdy występują zakłócenia w komunikacji między uchem a mózgiem, cierpi na tym nasza zdolność do interakcji ze światem zewnętrznym. Skutkuje to często utratą pewności siebie, która z kolei pogłębia trudności w komunikacji i w uczeniu się.

 

Metoda Tomatisa® to alternatywne podejście pedagogiczne, zapewniające naturalną i skuteczną stymulację mózgu.
Stanowi uzupełnienie tradycyjnych metod terapeutycznych i leczniczych.

Terapia lego

Terapia Lego

Najlepsza terapia to taka, która jest tak dobrą zabawą, gdy dziecko nawet jej nie zauważa. Terapia z zastosowaniem klocków LEGO® wpisuje się w tę definicję”.

 

Wspierają rozwój umiejętności emocjonalnych, naukę czytania i pisania oraz ułatwiają zdobywanie podstawowych umiejętności konstrukcyjnych i programistycznych. Rozwiązania LEGO® Education dla żłobków i przedszkoli pomagają dzieciom rozwijać umiejętności społeczne i pogłębiać wiedzę na temat otaczającego świata, jednocześnie kształtując pewność siebie, zdolność do współpracy i umiejętności komunikacyjne.

Trening umiejętności społecznych TUS

To zdobycie przez uczestników umiejętności niezbędnych do nawiązywania i utrzymywania relacji międzyludzkich oraz życiu w różnorodnym społeczeństwie:

 • Rozpoznawanie emocji swoich i innych w poszczególnych sytuacjach
 • Zrozumienie pojęcia „złość” i jej wyrażania
 • Uświadomienie istnienia granic między ludźmi
 • Nauka stawiania swoich granic i szanowanie granic innych
 • Poznanie sposobów reagowania na zaczepki i agresję innych wobec nas
 • Poznanie znaczenia słowa „asertywność”
 • Rozróżnianie zachowań agresywnych, asertywnych i uległych
 • Nauka rozpoznawania sytuacji, w której powinniśmy prosić o pomoc
 • Zrozumienie pojęcia krytyka oraz informacja zwrotna
 • Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie
 • Komplementowanie innych oraz reagowanie na komplementy

rozpoczynanie rozmowy z innymi ludźmi

Trening Zastępowania agresji SAZ

Trening Zastępowania agresji to  uznana na całym świecie metoda korygowania agresywnych zachowań, która została opracowana przez prof. Arnolda Goldsteina i jego współpracowników. Choć́ sama nazwa sugeruje, że to agresja jest w centrum zainteresowania metody, to w rzeczywistości trening znajduje olbrzymie zastosowanie w radzeniu sobie z emocjami zarówno przyjemnymi (jak duma, radość, miłość, zaufanie itd.), jak i nieprzyjemnymi (jak złość́, zazdrość́, wstyd, smutek).

Co daje Trening Zastępowania Agresji?

 • Możliwość kontroli własnej impulsywności
 • Wzmacnianie prospołecznych zachowań,
 • Uczenie kompetencji społecznych, które są nieagresywne i wzmacniające relacje interpersonalne – rozwijania postaw i zachowań dojrzałych moralnie,
 • Uczenie i wzmacnianie empatii,
 • Wzmacnianie relacji rodzinnych,
 • Naukę nieagresywnego rozwiązywania problemów,

Zauważanie, docenianie i czerpanie z potencjału własnych kompetencji – nauki udzielania wzmacniających, nieoceniających informacji zwrotnych.

Rehabilitacja ruchowa z el. SI

CELE OGÓLNE:

 • zwiększenie ogólnej wydolności organizmu;
 • doskonalenie cech motorycznych (szybkość, skoczność, zwinność);
 • rozwijanie sprawności psychofizycznej;
 • korekcja oraz kompensacja odchyleń i braków rozwojowych;
 • kształtowanie koncentracji poprzez gry i zabawy zespołowe;
 • korygowanie wad postawy;
 • utrwalanie nabytych umiejętności;

ZAKRES DZIAŁANIA:

 • zapewnienie w maksymalnym stopniu możliwości efektów w przywracaniu utraconej sprawności psychofizycznej;
 • przeciwdziałanie akinezji (bezruchowi);
 • mobilizowanie deficytu czynnościowo-ruchowego;
 • sterowanie procesem kompensacji i adaptacji organizmu do wysiłku fizycznego;
 • zapobieganie pogłębieniu skoliozy oraz narastaniu przykurczy;

PROPONOWANE TECHNIKI:

 • gimnastyka korekcyjna;
 • gimnastyka ogólnorozwojowa, ogólnokondycyjna;
 • kinezyterapia psychoruchowa;
 • zabawy i gry ruchowe;

gimnastyka na sprzęcie rehabilitacyjnym

Komora hiperbaryczna- tlenoterapia

Komora hiperbaryczna jest specjalnego rodzaju szczelnie zamkniętym urządzeniem skonstruowanym na potrzeby terapii tlenowej. Terapia jest jedną z najbardziej skutecznych metod dostarczania tlenu do tkanek. Zabieg trwa 45-60 minut

Tlenoterapia (HBOT) polega na zwiększeniu w specjalnej komorze hiprbarycznej ciśnienia, a tym samym natlenienie organizmu pacjenta. Efekty, jakie można zauważyć u dzieci ze spektrum autyzmu, to między innymi zdecydowana poprawa koncentracji uwagi i spostrzegania, poprawa umiejętności utrzymywania kontaktu wzrokowego, obniżony poziom stresu (co przekłada się na lepszy sen) oraz dobry wpływ na zdolności poznawcze pacjenta i samokontrolę.

Zabiegi w komorze hiperbarycznej – wskazania

 • Choroba dekompresyjna,
 • Zatrucie tlenkiem węgla,
 • Urazy tkanek miękkich: oparzenia, zmiażdżenia,
 • Trudno gojące się rany, w tym stopa cukrzycowa,
 • Infekcje bakteryjne, wirusowe i pierwotniakowe,
 • Owrzodzenia spowodowane niedokrwieniem,
 • Przewlekłe zapalenie kości,
 • Obrzęki,
 • Choroby skóry: łuszczyca, trądzik, atopowe zapalenie skóry (AZS), egzema,
 • Borelioza, bartoneloza,
 • Choroby układu krążenia,
 • Migreny,
 • Depresja,
 • Nadwaga i otyłość,
 • Choroby układu nerwowego

Zespół Aspergera i autyzm

Sala Doświadczania Świata

W bezpiecznym, wygodnym otoczeniu podstawowe zmysły są pobudzane muzyką, efektami świetlnymi i łagodnymi wibracjami. Pozytywne działania przenoszą się w inne sytuacje i w konsekwencji stymulacja i interakcja prowadzą do poprawy komunikacji. Systematyczna stymulacja poszczególnych zmysłów w Sali Doświadczania Świata jest więc ważnym źródłem rozwoju każdego dziecka gdyż:

 • zwiększa jego aktywność i motywację do poznawania
 • zwiększa chęć do nawiązywania kontaktu
 • wywołuje zadowolenie i poczucie bezpieczeństwa, ułatwia pokonywanie lęku
 • zwiększa ofertę poznawania różnych bodźców (zwiększa bazę doświadczeń) zwiększa wrażliwość
 • poprawia orientację w schemacie ciała oraz przestrzeni
 • motywuje do podejmowania aktywności
 • przyczynia się do nabierania świadomości istnienia i odrębności od otoczenia
 • doskonali pracę poszczególnych analizatorów
 • wpływa na rozwój wyższych funkcji – emocjonalnych, społecznych, komunikacyjnych, ruchowych i poznawczych
  Zaś dla osób zdrowych seans w tej sali jest doskonałym środkiem doraźnym służącym wyciszeniu i relaksacji.

 

Snoezelen® jest znaną od ponad 35 lat metodą terapii polisensorycznej, która umożliwia oddziaływanie na wszystkie zmysły człowieka. Metoda terapii zajęciowej oraz oryginalna koncepcja aranżacji pomieszczeń[2], skupiona na problematyce uzyskania dostępu (kontaktu) do pacjenta, z którym kontakt jest w różny sposób utrudniony, i który ma ograniczenia w zakresie odbierania otaczającego go świata, jak również własnej osoby w otoczeniu, poprzez zastosowanie bezzadaniowej i niedyrektywnej stymulacji polisensorycznej

Terapia ręki

Terapia ręki to zespół indywidualnie dobranych, skoordynowanych działań i ćwiczeń, umożliwiających usprawnienie mechanizmów odpowiedzialnych za kontrolowanie ruchów kończyny górnej. Celem terapii ręki, która jest skierowana przede wszystkim do dzieci, lecz także osób dorosłych, które utraciły sprawność, jest m.in.: poprawa koordynacji wzrokowo-ruchowej, stabilizacja mięśni ręki i obręczy barkowej, a także zwiększenie zdolności manipulacyjnych dłoni. Może ona stanowić jeden
z elementów terapii SI.

W bezpiecznym, wygodnym otoczeniu podstawowe zmysły są pobudzane muzyką, efektami świetlnymi i łagodnymi wibracjami. Pozytywne działania przenoszą się w inne sytuacje i w konsekwencji stymulacja i interakcja prowadzą do poprawy komunikacji. Systematyczna stymulacja poszczególnych zmysłów w Sali Doświadczania Świata jest więc ważnym źródłem rozwoju każdego dziecka gdyż:

 • zwiększa jego aktywność i motywację do poznawania
 • zwiększa chęć do nawiązywania kontaktu
 • wywołuje zadowolenie i poczucie bezpieczeństwa, ułatwia pokonywanie lęku
 • zwiększa ofertę poznawania różnych bodźców (zwiększa bazę doświadczeń) zwiększa wrażliwość
 • poprawia orientację w schemacie ciała oraz przestrzeni
 • motywuje do podejmowania aktywności
 • przyczynia się do nabierania świadomości istnienia i odrębności od otoczenia

doskonali pracę poszczególnych analizatorów

NDT-Bobath

NDT-Bobath to metoda usprawniania ruchowego, która ma pomóc we wszechstronnym rozwoju, tak, by pacjent osiągnął jak największą niezależność. Koncepcja Bobath może być stosowana u niemowląt, dzieci,  a także u dorosłych. Terapia NDT-Bobath wpływa na napięcie mięśniowe, hamuje patologiczne odruchy, a wyzwala te, jak najbardziej zbliżone  do prawidłowych. Istotne są nie tylko ćwiczenia w gabinecie fizjoterapeuty, ale także praca pacjenta w domu.

Rehabilitacja Bobath pozwala na diagnostykę oraz prowadzenie terapii u noworodków, niemowląt, dzieci i osób starszych
 w przypadku:

 • asymetrii,
 • problemów z dystrybucją napięcia (obniżone lub wzmożone napięcie mięśniowe),
 • zaburzeń rozwoju psycho–ruchowego
 • uszkodzeń splotów nerwowych,
 • chorób nerwowo–mięśniowych typu SMA,
 • przepuklina oponowo–rdzeniowa,
 • wad rozwojowych,
 • zaburzeń koordynacji,
 • zaburzeń karmienia,
 • mózgowego porażenia dziecięcego (hemiplegia, diplegia, tetraplegia),
 • nauki pozycjonowania pacjentów w celu przeciwdziałania zmianom wtórnym,

odzyskiwania sprawności po udarach.

Logorytmika

Logorytmika to jedna z metod stosowanych w logopedii i rehabilitacji osób z wadami słuchu. Jest kompilacją terapii logopedycznej i rytmiki, dzięki czemu pozwala oddziaływać na sferę słuchową, słuchowo-ruchową i ruchową. Jej kluczowym elementem jest rytm, którego akompaniamentem jest słowo. Zajęcia mają formę zabawy.

 

Logorytmika łączy w sobie terapię logopedyczną i rytmikę.

Głównym celem i ideą zajęć jest korygowanie wad mowy i słuchu oraz usprawnianie ruchowe i słuchowe, a przy tym uwrażliwienie na cechy wspólne muzyki i mowy. To rytm, tempo, dynamika, melodia, barwa dźwięku. Najlepsze efekty daje cykl zajęć terapeutycznych.

 

Logorytmika łączy w sobie terapię logopedyczną i rytmikę. Głównym celem i ideą zajęć jest korygowanie wad mowy i słuchu oraz usprawnianie ruchowe i słuchowe, a przy tym uwrażliwienie na cechy wspólne muzyki i mowy. To rytm, tempo, dynamika, melodia, barwa dźwięku. Najlepsze efekty daje cykl zajęć terapeutycznych.

Komunikacja alternatywna MAKATON

Program Językowy Makaton® – system gestów i symboli graficznych. Makaton nie odkrywa czegoś nowego, ale wykorzystuje to, co dziecko już zna – proste gesty i rysunki graficzne.

 

Gesty są formami wspomagającymi słowne porozumiewanie się (są stosowane symultanicznie z mową), służą jako dodatkowy środek, który wzmacnia przekazywany dziecku lub przez dziecko komunikat. Gestom zawsze towarzyszy poprawna, gramatyczna mowa!

 

W Makatonie oprócz znaków manualnych wykorzystywane są również symbole graficzne, z których korzystają osoby, które nie są w stanie wykonać gestu, wskazują wówczas na symbol i w ten sposób sygnalizują swoje potrzeby i zainteresowania.

Integracja bilateralna

Integracja bilateralna to koordynacja i współpraca obu stron ciała w ruchu. Umożliwia wykonywanie ćwiczeń przez jedną stronę ciała, niezależnie od ruchów drugiej oraz zdolność koordynacji obu części podczas wykonywania wielu sekwencji ruchu. Celem jest, w zależności od potrzeb, stymulowanie lub hamowanie układu motorycznego i sensorycznego.

Czynności wymagające integracji bilateralnej to np. cięcie nożyczkami, kopanie piłki, szycie. Dzieci z problemami dwustronnej integracji często nie wykorzystują w pełni swoich możliwości; nie mają wykształconej dominacji ręki, mają problem z ruchami dwustronnymi, przekraczaniem linii środka, odróżnieniem strony prawej i lewej, koordynacją ruchową, wykazuję niezborność ruchowa, niemożność wykonywania niezależnych czy naprzemiennych ruchów. Trudności z integracją bilateralną mogą potęgować takie problemy jak: nierozumienie instrukcji, problemy z czytaniem, pisaniem czy mówieniem.

Program integracji bilateralnej składa się z wielu ćwiczeń ruchowych, wykonywanych przez pacjenta systematycznie i codziennie w domu. Program opracowano, jako sekwencje kolejnych układów ćwiczeń, które powinny być wykonywane w określonej kolejności z uwzględnieniem postępów dziecka, aby maksymalnie wspierać jego rozwój i zdolności edukacyjne. Program terapii układa terapeuta po uprzednim przeprowadzeniu diagnozy i wywiadu.

Dzięki integracji bilateralnej poprawia się:

 • świadomość ciała, schemat ciała
 • równowaga statyczna i dynamiczna
 • współpraca między półkulami mózgu
 • współpraca ciała w obrębie góra – dół, prawo – lewo, przód – tył

poczucie kierunku, automatyzacja ruchów